Garancije
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti
GARANCIJE
Scroll down
Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja povjerioca od rizika neizvršenja ili
neurednog izvršenja dužnikove obaveze, i predstavlja neopozivu obavezu banke da izvrši
plaćanje garantovanog iznosa korisniku garancije pod uslovima navedenim u garanciji.

Banka pruža sljedeće usluge po garancijskim poslovima: Izdavanje svih vrsta činidbenih i plativih garancija
u zemlji i inostranstvu; Aviziranje svih vrsta garancija izdatih od strane drugih banaka, uz provjeru autentičnosti;
Aktiviranje garancija (proslijeđivanje zahtjeva za plaćanje banci garantu uz autentifikaciju istog), i dr.
Troškovi i naknade
Troškovi za izdavanje garancije u skladu
sa cjenovnikom naknada za pravna lica