Misija i korporativne vrijednosti
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

MISIJA

Misija Union banke je izgradnja razvojno orijentirane komercijalne banke sa širokim spektrom kvalitetnih bankarskih usluga koje odgovaraju stvarnim potrebama i mogućnostima naših klijenata. Na principima naših korporativnih vrijednosti, aktivnosti banke trebaju da doprinesu privrednom razvoju i stabilnosti finansijskog sektora Bosne i Hercegovine. Preuzimanjem odgovornosti i uloge na tržištu kao jedine komercijalne banke sa većinskim državnim kapitalom, ostvarivanje održivog rasta i dugoročna briga za zajednicu u kojoj djelujemo je naše opredjeljenje. Važnu ulogu u ostvarivanju misije pridajemo uposlenicima, jer smatramo da kvalitet i strateška prednost svake institucije ovisi o profesionalnosti, stručnosti i ulaganjima u obuku i razvoj uposlenih.


KORPORATIVNE VRIJEDNOSTI

Korporativne vrijednosti Union banke predstavljaju organizacijsku kulturu, način poslovanja i rada u Banci. Ključne vrijednosti definišemo kao principe koji pozitivno djeluju na ponašanje uposlenika i doprinose prepoznatljivosti Banke kao pouzdanog i odgovornog partnera klijentima i široj zajednici. Konstantnim isticanjem ključnih vrijednosti, nastojimo ujediniti interese Banke i uposlenika i time podsticati angažman, motivaciju, zajednički duh i kvalitet rada uposlenih.
Ovih pet vrijednosti predstavljaju srž naše korporativne kulture i aktivno se primjenjuju u svakodnevnom poslovanju. Navedene vrijednosti se reflektuju u Kodeksu ponašanja Banke putem praktičnih smjernica za sve uposlenike.


ORIJENTIRANOST KA KLIJENTIMA

U središte svih naših aktivnosti stavljamo klijente. Posebna pažnja se posvećuje analizi potreba klijenata, razvoju proizvoda i standardizaciji kvalitete usluga za sve grupe klijenata, kako bi efikasno pridonijeli ostvarivanju njihovih ciljeva. Sinergijom stručnih znanja naših uposlenika i kvalitenim uslugama mi nudimo veću vrijednost za svoje klijente koje uslužujemo na profesionalan, otvoren i prijateljski način, bez obzira na njihovo porijeklo, spol, dob, obim poslovanja ili bilo koju drugu pripadnost. Standardi kvalitete usluga će se kontinuirano mjeriti i analizirati u svrhu stalnog poboljšanja.


PROFESIONALNO I ETIČKO POSLOVANJE

Poštivanjem lokalnih i međunarodnih regulatornih standarda, Banka će primjenjivati najviše profesionalne i etičke standarde organizacije, upravljanja i kontrola, kojima će podržati sigurnost i kontinuitet poslovanja, ali i povjerenje regulatora, vlasnika, potencijalnih kreditora i klijenata. Svaki naš uposlenik preuzima odgovornost i ima visok stepen lične predanosti i stručnog znanja kako bi mogli odgovoriti na sve zahtjeve koje klijenti i tržište u cijelini traže od nas. Uz podršku novih informacionih tehnologija, Banka će slijediti tržišne trendove i nuditi proizvode koji odgovaraju stvarnim potrebama i mogućnostima klijenata. Konzistentnom primjenom sistema najboljih praksi i procedura, osiguravamo da se kreditni zahtjevi razmatraju na profesionalan i efikasan način. Našim klijentima, pri donošenju odluka osiguravamo da u potpunosti razumiju uslove iz ugovora s Bankom tako da postupci budu razumljivi za obje strane. Krediti se ne daju osobama ili firmama za koje se sumnja da koriste ilegalne forme poslovanja. Također, Banka neće razvijati proizvode koji omogućavaju potencijalno brzu zaradu po osnovu promjena tržišnih uslova (špekulativni poslovi).


TRANSPARENTNOST

Kao izraz našeg javnog i otvorenog djelovanja, transparentnost je temeljni postulat naše komunikacije s klijentima, poslovnim partnerima, uposlenicima, dioničarima i cjelokupnom javnošću. Uspostavljeni transparentni sistem ima jasne procedure za donošenje internih odluka i odluka koje su od javnog interesa. Otvorenim kanalima za komunikaciju između Banke i zainteresovanih strana, omogućavamo pristup relevantnim informacijama i na taj način pokazujemo odgovornost prema široj zajednici. Daćemo sve od sebe da odgovorimo na svako pojedinačno pitanje i pružićemo adekvatan odgovor na zahtjeve koji se postave ispred nas. Naša ponuda je transparentna i fer, sa jasnim karakteristikama i cijenama proizvoda, a naši proizvodi su jednostavni, razumljivi i dostupni svim ciljnim grupama.


DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Banka će voditi računa o širim efektima finansiranja tržišnih segmenata i proizvoda uz naglašavanje pitanja društvene odgovornosti. Aktivno se uključujemo u finansijsku edukaciju, kako naših klijenata tako i šire javnosti. Kod razvoja proizvoda će se voditi računa o efektima uvođenja i izmjena proizvoda, a naročito u pogledu uticaja na izlaganje rizicima. Rizicima upravljamo profesionalno, predostrožno i tretiraju se kao neodvojivi dio upravljanja poslovanjem, te kao takvi imaju uticaj na poslovno odlučivanje na svim nivoima. Na temelju ovog, našim klijentima nudimo razumljive, dobro utemeljene savjete i pomažemo im da odaberu kredite koji će im pomoći i zbog kojih neće biti prezaduženi.


TIMSKI RAD I OTVORENA KOMUNIKACIJA

Vjerujemo da razvoj Banke i stvaranje novih vrijednosti može biti postignut samo timskim radom. Zajedničkim djelovanjem kroz kulturu otvorene komunikacije jednih prema drugima, na profesionalan i konstruktivan način rješavamo svakodnevne poslovne izazove i pronalazimo najbolja rješenja. Potpuno uvažavamo individualnost svakog pojedinog uposlenika i sve tretiramo na jednak način s poštovanjem bez obzira na njihovo porijeklo, boju, jezik, spol, vjersko, nacionalno ili bilo koje drugo obilježije ili opredjeljenje.